ورود به سايت انگليسي
شوراي پژوهشي و هيئت علمي : دكتر هژير صابرينام هژير
نام خانوادگي صابري
تخصص راديولوژي
رتبه دانشگاهي دانشيار
تلفن تماس 66438633
Email hazhir_saberi@hotmail.com
Back to Home