ورود به سايت انگليسي
راهنماي پژوهشگران

اولويت هاي تحقيقاتي مركز
مراحل تصویب و اجرای پروژه ها
نحوه ثبت و ارسال پروپوزال


مراحل تصویب و اجرای پروژه ها

(پروپوزالهایی که از ابتدا بصورت کامل وارد سایت پژوهشیار شوند نیازی به طی مراحل 1 و 2 بند الف نخواهند داشت)

الف. مراحلی که در مرکز تحقیقات طی می‌شوند :
 1. ارائه فرم ایده اولیه طرح پژوهشی به مرکز توسط مجری یا نماینده مجریان(قابل دستیابی از طریق همین سایت در بخش راهنمای پژوهشگران>نحوه ثبت و ارسال پروپوزال )
 2. بررسی ایده و اعلام نتیجه (پذیرش، رد ، پیشنهاد اصلاح) به مجری
 3. ثبت الکترونیکی پروپوزال از طریق نرم افزار پژوهشیار (قابل دستیابی از طریق همین سایت در بخش راهنمای پژوهشگران>نحوه ثبت و ارسال پروپوزال )
 4. بررسی پروپوزال توسط داوران از نظر علمی، آماری و مالی و اعلام نتیجه (پذیرش، رد ، پیشنهاد اصلاح) به مجری
 5. بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی مرکز توسط اعضای شورا از نظر اولویت داشتن و اعلام نتیجه (تصویب، رد ، پیشنهاد اصلاح) به مجری
ب. مراحلی که در معاونت پژوهشی دانشگاه طی مي شوند :
 1. بررسی پروپوزال توسط داوران از نظر علمی، آماری و مالی و اعلام نتیجه (پذیرش، رد ، پیشنهاد اصلاح) به مجری
 2. بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه توسط اعضای شورا از نظر اولویت داشتن و اعلام نتیجه (تصویب، رد ، پیشنهاد اصلاح) به مجری
 3. عقد قرارداد پس از سپردن تعهدات لازم به مرکز تحقیقاتی ( فرم تعهدات)
ج. اجراي طرح پژوهشی :
 1. اطلاع رسانی مناسب مراحل اجرایی طرح
 2. ثبت گزارشهای میانی در سایت پژوهشیار یک هفته قبل از تاریخ مندرج در قرارداد ( پس از انجام این مرحله لازم است مجری مراتب را به اطلاع برساند تا مرکز تحقیقات گزارشات مربوطه را تأیید و به معاونت پژوهشی ارسال نماید و مابقی تعهدات به مجری پرداخت شود)
 3. ارائه گزارش نهایی طرح و دیگر موارد لازم جهت تأیید نهایی مرکز و اعلام به معاونت پژوهشی
این موارد عبارتند از :
 • گزارش نهایی (فرمت word)
 • خلاصه گزارش نهایی (فرمت word)
 • یافته‌ها و نتایج طرح به زبان عموم جهت ارائه به رسانه‌ها و خبرگزاریها (فرمت word)
 • مدارک مربوط به ارسال مقاله
 • متن مقاله ارسالی در برنامه word
 • فایلهای اطلاعات و آنالیزهای مربوطه در برنامه‌های EXCEL,SPSS,…
 • فرمها و پرسشنامه‌های گردآوری‌شده (بدیهی است در صورت نیاز مجری، پس از تهیه نسخ پشتیبان، اصل پرسشنامه‌ها عودت داده می‌شود)
 • استرداد وسایل و ابزار و تصفیه تعهدات مالی
د. انتشار در رسانه‌های عمومی
ه. تهیه نسخه قابل استفاده در کتابخانه مرکز و بایگانی با قابلیت دسترسی
و. درج در سایت مرکز


Back to Home